МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ

                                                                                                                                                                          Бекитем

                                                                                                                                                         Мектеп директору:                        Усенов М.

            

       2016-2017- окуу жылы учун окуу иштери боюнча ички козомол планы.

                                                                  Сентябрь

Мооноту

 

 

Козомолго алган обьект

Козомолдун максаты

Козомолдоо туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

 

Усулдук бирикме

Усулдук бириеменин планын бекитуу

тематикалык

УБнын жетекчиси

Усулдук кенеште

 

2-жума

 

 

Жаш мугалимдер

Жаш мугалимдерге усулдук жардам корсотуу

 

Текшеруу

 

Насаатчы

 

Усулдук кенеште

 

3-жума

Таланттуу , жондомдуу жана начар окуган окуучулар мене ниш алып баруу боюнча иш план тузуу жана бекитуу

Таланттуу ,жондомдуу жана начар окуган окуучулар мене ниш пландары

Жекече

Ар бир мугалим

Усулдук кенеште

4-жума

Жалпы документтер

Жалпы документтерге козомол

 

Тематикалык

завуч

Онудуруштук кенеште

 

 

                                                                   Октябрь

Мооноту

 

 

Козомолго алган обьект

 

Козомолдун максаты

Козомолдоо туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

 

 

Башталгыч класстар

Башталгыч класстардын билим сапаты

Административдик

Мектептин

директору

Директор алдындагы

кенешме

2-жума

Жаны технологияларды

колдонуп ачык сабактарды отуу

Мугалимдердин

Иштерин байкоо

Комплекстуу

Мугалимдер

Усулдук бирикмеде

3-жуам

 Башталгыч класстарда сабактардын берилиши

Башталгыч класстарды текшеруу

Административдик

Усулдук бирикменин

жетекчиси

Усулдук бирикмеде

4-жума

Кундолуктор

жалпы

документтер

Кундолукторду

текшеруу

Документтерге

козомол жургузу

Тематалык

Окуу болумунун

башчысы

Ондурушту

кенешме

 

 

 

                                                         Ноябрь

Мооноту

 

Козомолго алган обьект

 

Козомолдун максаты

Козомолдун туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

Окучулардын

кундолук, жазуу иштерин текшеруу

Дептерлердин абалын текшеруу

Тематикалык

Усулдук бирикменин

жетекчиси

Усулдук биримеде

2-жума

Интеллектуалдык

марафон

Окуучулардын

билимин текшеруу

Тематикалык

Окуу болумунун

башчысы

Директор алдындагы кенешмеде

3-жума

Тарых ,география,А дам жана коом сабактарынын берилиши

Тарых ,география, Адам жана коом сабактарынын берилиши

Жекече

Окуу

болумунун

башчысы

Усулдук бирикмеде

4-жума

Класстык

журналдар

Журналдардын

абалы, баалардын туура коюлушу

Жекече

Окуу болумунун башчысы

Ондуруштук кенешмеде

 

 

 

 

                                                                        Декабрь

 

Мооноту

 

Козомолго алган обьект

 

Козомолдун максаты

Козомолдун туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

Башталгыч класстар

Окуу техникасын

текшеруу

Тематикалык

Усулдук

бирикменин

жетекчиси

Усулдук бирикмеде

2-жума

Математика ,

ОИВТ,физика сабактары боюнча декада

Мугалимдердин сабак отуу ыкмаларын текшеруу

Тематикалык

Директор

Директор алдындагы кенешмеде

3-жума

5-11-класстар

Математика  5-11-класстардын билим сапатын текшеруу

Комплекстуу

Мугалимдер

Усулдук бирикмеде

4-жума

Кружоктун иши (орус тил ,кыргыз тил,чет тилдери)

Кружоктун ишин кароо

жекече

Окуу болумунун

башчысы

Ондуруштук кенешмеде

 

 

 

 

 

                                                         Январь

Мооноту

 

Козомолго алган обьект

 

Козомолдун максаты

Козомолдун туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

Чет тилдер декадасы

чет тил сабагынын

берилиш абалы

Административдик

Окуу болумунун башчысы

Усулдук бирикмеде

2-жума

4-5-класстарынын окуу техникасы

Окуп , тушунуусун аныктоо

Жекче

Окуу болумунун башчысы

Ондуруштук кенешмеде

3-жума

Класстык журналдар

Журналдардын абалы. баанын туура коюлушу

Жекече

Окуу болумунун башчысы

Ондуруштук кенешмеде

4-жума

мугалимдер

Мугалимдердин денгээлин байкоо

жекече

Окуу болумунун башчысы

Ондуруштук кенешмеде

 

 

 

 

                                                        Февраль

Мооноту

 

Козомолго алган обьект

 

Козомолдун максаты

Козомолдун туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

Таланттуу окуучулар мене ниш алып баруу

Иш пландардын тузулушу

Жекече

Мугалим

Усулдук бирикмеде

2-жума

Башталгыч класс

Башталгыч класстарда окуучулардын билим сапатын текшеруу

Административдик

Директор

Директор алдындагы кенешмеде

3-жума

Экономика,ТТНК, адеп сабактары

Билим денгээлин аныктоо

Административдик

Мугалимдер

Усулдук бирикмеде

4-жума

Химия, биология сабактарынын берилиш абалы

Химия ,биология сабактарынын берилиши

Жекече

Окуу болумунун башчысы

Ондуруштук кенешмеде

 

 

 

                                                                                                                  Март

Мооноту

 

Козомолго алган обьект

Козомолдун максаты

Козомолдун туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

5-11-класстар

Эстетикалык сабактардын сабак оту ыкмаларын текшеруу

Административдик

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук бирикмеде

2-жума

2-11-класстар

Дневник ,жазуу иштеринин абалын текшеруу

Административдик

Директор

Директор алдындагы кенешме

3-жума

Китепкананын иши

Китепкананын ишин текшеруу

Административдик

директор

Директор алдындагы кенешме

4-жума

2-11-ккласстар

Бардык сабактар боюнча административдик срез

Административдик

Окуу блумунун башчысы

Усулдук кенеште

 

 

 

 

 

                                                             Апрель

Мооноту

 

Козомолго алган обьект

Козомолдун максаты

Козомолдун туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

Башталгыч класстар

Башталгыч кластарда сабактардын берилиш

Административдик

Окуу болумунун башчысы

Усулдук бирикмеде

2-жума

6-класс

6-класстарда сабактардын берилиши

жекече

Окуу болумунун  башчысы

Ондуруштук кенешмеде

3-жума

5-11-класстар

Гуманитардык сабактардын берилиши

Административдик

Окуу болумунун башчысы

Усулдук бирикмеде

4-жума

2-11-класстар

Документтерге козомол

Тематикалык

Окуу болумунун башчысы

Одуруштук кенешмеде

 

 

 

                                                

                                                                                                         Май

Мооноту

 

Козомолго алган обьект

Козомолдун максаты

Козомолдун туру

Ким аткарат

Кайда каралат

1-жума

5-11-класстар

Сабактардын берилишин анализдоо

Административдик

Администрация ,УБ жетекчилери

Усулдук бирикмеде

2-жума

2-11-класстар

Дневник, жазуу иштеринин абалын текшеруу

Администативдик

УБ жетекчиси

Усулдук бирикмеде

3-жума

5-11-класстар

Бардык сабактардан административдик тест алуу

Административдик

Директор

Директор алдындагы кенешмеде

4-жума

5-10-класстар

Кочуруу экзмени.Аадминистративдик срез

Жекече

Предметтик мугалимдер

Пед. кенешмеде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments