МЕКТЕП ПАСПОРТУ

ИНН 0081020031016

Өрнөк орто мектеби

Ысык-Көл районунун Өрнөк жалпы орто билим беруу мектеби боюнча маалымат


Орто билим берүүчү мектеп

Жайгашкан айылы   Өрнөк айылы Жекшаалы көчөсү 17

Окутуунун баскычы  1-11-класс

Окутуу тили    -     кыргыз

Этникалык составы: кырг.100%, 

Класс комплекти:  1-4-кл-5класс 122 окуучу,  5-9-кл-6 класс111окуучу, 

10-11-кл-2 класс24 окуучу

2015/2016-окуу жылына карата 13 класс комплект

Окуучулардын саны:  141-кыздар,  157-эркек балдар,  298-жалпы баары.

Жакыр үй-бүлөдөн -5

Өзгөчө муктаждыкка ээ болгон балдар:-7

Тартиби оор балдар:  кыз-жок, эркек балдар -1

ИДНдин учетунда:   кыз –жок, эркек балдар-жок

Тоголок жетимдер:  кыз-жок,эркек балдар- 1

Жарым-жарты жетимдер:

Соц жетимдер:

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар: 2; 1)Чалагызова Айдана 9-кл. 2)Самыйбеков Орхан 10-кл ДЦП.

2015/2016-окуу жылы боюнча Өрнөк айылында окууга тартылбай калган окуучу жок.

2015/2016-окуу жылы боюнча  инклюзивдик окуучу жок.

Билим сапаты: 32.2% менен

Олимпиаданын жыйынтыгы: райондук -3, областтык -, республикалык  __(ээлеген орундар)

Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы (ОРТ) -50%  менен.Жалпы 16 окуучу тесттен өткөн,

анын ичинен 12 окуучу 100 баллдан өйдө,8 окуучу 110 баллдан өйдө .

Жогорку бюджеттик окуу жайына өткөндөр:  5.5% менен

Жалпы мугалимдердин саны:  21

2020-2021-окуу жылында билимин жогорулатуучу курстан өткөндөр: 

Даярдоо классы 1 , 14 окуучу

Имарат 2017-жылы курулуп ишке берилген.225 орундук,10 класстык бөлмөлүү 2 этаж имарат.

Жылытуунун түрү: көмүр жагылат,жылына 80 т.

 

                                        

   


 2015/2016-окуу жылынын 1-сентябрына карата Өрнөк орто мектебинин мугалимдеринин сапаттык курамы.

Мугалимдин аты жөнү

Туулган күнү,айы,жылы

Билими эмнени качан бүткөн

Диплом боюнча кесиби

Берген предмети

Берген саатынын саны

Жалпы стажы

педстажы

сыйлыгы

Билимин жогорулатуучу курстан качан кайдан өткөн

Пенсия курагындагылар

Пенсияга чыгуу алдындагылар

5 жылга чейинки жаш адис

Декреттик отпуска

Качан окууга барат

1

Абдрахманова Айнура Аблашевна

29.05.

1971

Жогорку КТУ

1994

химия

Химия

биология

22

Кл.жет4

21

21

 

ОИУУ

2013

 

 

 

 

2018

2


 

 

 

 

2018

3

 

Асангазиева

Жаркын

Сүйүнбековна

13.06

1982

Жогорку

КГНУ

2004

Кыргыз тил адабият

Кыргыз тил адабият

13

12

12

 

КАО

2015

 

 

 

 

2018

4 

 

 

2015

5


 

 

 

 

 

 

 

6

Дүйшеев

Бакачы

Темирбекович

13.01

1963

Жогорку

КГИФК

1999

Дене

тарбия

Дене

тарбия

24

33

22

 

 

 

 

 

 

2015

7 

 

 

2015

8

Жумабаева

Тинатин

 Байышовна

16.05

1977

Жогорку

КГНУ

2009

тарых

тарых

19

Кл.жет4

Организ0.25

11

11

 

 

 

 

 

 

2015

9

 

 

 

Исамадырова

Гүлжан

Абдылдаевна

17.02.

1960

Жогорку

КЖПИ

1989

Баш .кл

Баш.кл

17

Кл.жет4

Насаат 2

34

25

отл

 

 

 

 

 

2015

10

 

 

 

Курманалиева

Замира

Кубанычбековна

18.02

1983

Жогорку

ИГУ

2006

Баш.кл

Баш.кл

17

Кл.жет

4

11

11

 

 

 

 

 

 

2015

11

Мусаева

Гульмира

Шакеновна

12.02.

1967

Жогорку

КМУ

1985

Кыргыз тил

адабият

Кыргыз

тил

адабият

17

Соцпед

0.25

25

25

 

ОИУУ

2014

 

 

 

 

2019

12

Орумбаева

Махават

Турганбековна

05.09

1967

Жогорку

ПГПИ

1989

математ

математ

24

Кл.жет4

Насаат 2

25

25

 

ОИУУ

2009

 

 

 

 

2015

13

Орунбаева Гульниза

Адылбековна

25.08

1982

Жогорку

БСЭИ

2004

Англ. тили

Англ.

тили

22

11

11

 

ОИУУ

2013

 

 

 

 

2018

14

Орунбаева

Нуржан

Бейшеналиевна

30.01

1967

Жогорку

КМУ

1989

математ

Матем

физика

20

МБ 2

26

26

 

ОИУУ

2013

 

 

 

 

2018

15

Сатыбалдиева

Гульнара

Каныметовна

24.08.

1962

Жогорку

ПГПИ

1986

ИЗО

чийүү

ИЗО

Чийүү


11

Директор 

41

32

 отл

ОИУУ

2017

 

 

 

 

2015

16

Токтомамбетова

Дилара

Айнидиновна

10.10

1970

Жогорку

КЖПИ

1991

Баш.кл

Баш.кл

17

Кл.жет4

Мб 2

24

24

 

 

 

 

 

 

2015

17

Узакбаева

Венера

Жумалиевна

 

27.03

1965

Жогорку

КМУ

1990

Орус тили

адабият

Орус тили

адабият

16

Кл.жет 4

 

32

32

отл

КАО

2011

 

 

 

 

2016

18

Усенов

Мурат

Исамудинович

29.08

1964

Жогорку

ПГПИ

1989

математ

А.Ч.Д26

26

отл

ОИУУ

2009

 

 

 

 

2015

19

 

 

 

Усубакунова

Аида

Амановна

08.01

1972

Жогорку

КМУ

1996

Баш.кл

Кыргыз

Тил

адабият

21

Кл.жет 4

 

23

19

 

ОИУУ

2015

 

 

 

 

2020

20

Үсөнбаева

Нуркыз

Эсенбековна

08.01

1988

студКГУА

2-курс

Заоч. отд

Баш.кл

Баш.кл

17

Кл.жет 4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

21

Шамбетова

Гульнара

Бекбосуновна

29.05

1965

Жогорку

КГУА

2007

Орус тил

адабият

Орус тил

адабият

16

Кл.жет 4

МБ 2

25

9

 

ОИУУ

2014

 

 

 

 

2017

 


 

                                                       

Өрнөк орто мектебинин пед персоналы боюнча жалпы маалымат.

предметтер

Мугалимдин аты жөнү

Туулганкүнү,айыжылы

Педстаж /жыл/

Тел№

Үй адреси

 

1

 

Кыргыз тил,адабияты

Асангазиева Жаркын Сүйүнбековна

13.06.1982

12

0709 964 219

Жекшаалы көч 55

Мусаева Гүлмира Шакеновна

12.02.1967

26

0551 454 581

Жекшаалы көч 47

Усубакунова Аида Амановна

08.01.1972

19

0708 722 473

А.Керимбаев көч26

 

2

 

Орус тил,адабияты

Зарлыкова Бегимай Эсентуровна

Узакбаева Венера Жумалиевна

27.03.1965

16

0709 135 696

Жекшаалы 33

Шамбетова Гульнара Бекбосуновна

29.05.1965

16

0700 042 965

Жаы конуш

3

Чет тил

Орунбаева Гульниза Адылбековна

25.08.1982

22

0708 509 343

Токсобаева 19

 

4

 

Математика

физика

Усенов Мурат Исамудинович

29.08.1964


0555 174 818

Садовая 6

Орумбаева Махават Турганбековна

05.09.1967

24

0709 446 029

Садовая 6

Орунбаева Нуржан Бейшеналиевна

30.01.1967

20

0558 183 585

А.Керимбаев 11

5

Тарых

Жумабаева Тинатин Байышовна

16.05.1977

19

0702 317 148

Садовая 10

6

География

Турдумамбетова Айжан Кулжобаевна


127

Биология

Химия

Абдрахманова Айнура Аблашевна

29.05.1971

22

0708 503 555

Жаңы конуш

8

Музыка


9

ИЗО,чийүү,эмгек

Сатыбалдиева Гульнара Каныметовна

24.08.1962

9

0703 842 259

Кулманбек ата 6

10

Дене тарбия

Дүйшеев Бакачы Темирбекович

13.01.1963

24

 0703 823 696

Жумаева 6 

11
 

 

12

 

 

Башталгыч класстар


Курманалиева Замира Кубанычбековна

18.02.1983

17

 0707 108 861

Жумаева 19 


Токтомамбетова Дилара Айнидиновна

10.10.1970

17

 0700 973 005

8 Март 2 

Үсөнбаева Нуркыз Эсенбековна

08.01.1988

17

 0707 853 903

Керимбаева 17 


 

                                                   2014/2015-окуу жылы боюнча ОРТ жыйынтык мониторинги

                     2014/2015-окуу жылында Өрнөк орто мектебинен 16 окуучу ОРТ тапшырган. ОРТ нын жыйынтыгы боюнча

                           50% 110 баллдан өйдө көрсөкүч берген. Эң жогорку балл 140-1 окуучу, 122,123 баллды  2 окуучу көрсөткөн.

 

                                                                                                       

 

 

                    Өрнөк орто мектебинин ОРТ тапшыруу боюнча 3 жылдын жыйынтык мониторинги.

2012/2013-окуужылында 16 окуучу ОРТ тапшырган, анын ичинен 100 баллга чейин 9 окуучу,100баллдан өйдө 6 окуучу,120 баллдан өйдө 2 окуучу балл алган.

2013/2014-окуу жылында 9 окуучу ОРТ тапшырган, анын ичинен 100 баллга чейин 6 окуучу 100 баллдан өйдө 3 окуучу,110 баллдан өйдө 1 окуучу балл алган.

2014/2015-окуу жылында 16 окуучу ОРТ тапшырып, анын ичинен 100 баллга чейин 4окуучу 100 баллдан өйдө 8 окуучу, 120баллдан өйдө3 окуучу балл алган.

                                                                     

Өрнөк жалпы орто билим берүү  мектебинин

2015-2016 окуу жылына карата сааттардын эсеби

Базистик окуу планы

класс

Класстын саны

Окуучунун саны

Сааттардын саны

Жылдык саат

                                          Тайпаларга  бөлүү

Орус тил

Чет тил

эмгек

Информ-ка

баары

 

1

1

20

20

660

 

 

 

 

20

 

2

1

23

22

748

 

 

 

 

23

 

3

1

18

24

 816

 

 

 

 

24

 

4а,б

2

39

50

1700

 

 

 

 

50

 

1-4кл

5

100

116

3924

 

 

 

 

116

 

5

1

22

26

884

 

 

 

 

26

 

6

1

19

29

986

 

 

 

 

29

 

7

1

21

30

1020

 

 

 

 

30

 

8а,б

2

27

60

2040

 

 

 

 

60

 

9

1

20

32

1088

 

 

 

 

32

 

5-9кл

6

111

177

6018

 

 

 

 

177

 

10

1

13

29

986

 

 

 

 

29

 

11

1

11

30

1020

 

 

 

 

30

 

10-11кл

2

24

59

2006

 

 

 

 

59

Баардыгы:

13

235

352

11948

 

 

 

 

352

 

                             Мектеп директору:   ___________________________________Усенов М.И

                             Окуу бөлүмүнүн башчысы:______________________________Акматбекова В.А

                             Ысык-Көл РайБББ башкы экономисти:____________________Токтогулова А

                                          

 

 

   Макулдашылды                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Бекитемин:

Ысык-Көл райондук                                                                                             Мектептин директору

Билим берүү бөлүмүнүн                                                                                     _______________Усенов М И

___________Абирова Д.Э

 

              Өрнөк орто мектебинин 2015-2016-окуу жылыны 

                 сентябрь айына карата класс комплектиси

Класстар

1

2

3

1-4

5

6

7

9

5-9

10

11

10-11

жалпы

Класстардын саны

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

6

1

1

2

13

Окуучулардын саны

20

23

18

23

17

100

22

19

21

14

15

20

111

13

11

24

235/109

 

 

             Окуу бөлүмүнүн башчысы:                                Акматбекова В.А

 

 

 

Макулдашылды:                                                                                                                                                    Бекитемин:

Ысык-Көл райондук                                                                                                                                               Өрнөк орто мектебинин директору                                                               

Билим берүү бөлүмүнүн башчысы                                                                                                                   _____________________________Усенов М.И.

___________________Абирова Д.Э.

 

                             Өрнөк орто мектебинде кыргыз тилинде окутуучу жалпы билим берүү үчүн 2015/2016-окуу жылынын базистик окуу планы.

 

Компо

нент

Билим берүү

жааты

Сабактын

                                                                         Базистик вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

Тил

Кыргыз тили

6

7

7

7

4

5

3

3

2

2

2

орус тили

3

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

Чет тили

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

математикалык

математика

4

5

5

6

4

4

4

4

4

4

4

 

 

Табигый-илимий

Мекен таануу

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Табият таануу

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Физика

 

 

 

 

 

 

2

2

3

3

3

Астрономия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

география

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

 

 

чеберчилик

Кыргыз адабияты

 

 

 

 

2

2

3

2

3

3

3

Орус адабияты

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Көркөм өнөр

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

социалдык

Кыргызстан тарыхы

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Дүйнө тарыхы

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Адам жана коом/адеп/экономикага киришүү

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

Адеп

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Дене тарбиясы

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Аскерге чейинки даярдык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

1

2

2

 

 

 

Эмгекке үйрөтүү/чийүү

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Эмгекке үйрөтүү

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

Бардыгы:

20

22

24

25

26

29

30

30

32

29

30

Жылдык

660

748

816

850

884

986

1020

1020

1088

986

1020

Эмгек тажрыйбасы (күндөр менен)

 

 

 

 

6

6

6

10

 

12

 

 

 

 

“Макулдашылды”                                                                                                                                                                                       Бекитемин

Ысык-Көл РБББ                                                                                                                                                                                            Өрнөк орто мектебинин

Башчысы:_______________Д.Э.Абирова                                                                                                                                              директору______________М.И.Усенов

“___”___________________2015-ж                                                                                                                                                       “___”___________________2015-ж

                                                                          Штаттык бирдик        Өрнөк орто мектеби    2015-ж   Өрнөк айылы

                                                                                                            13 класс комплект      235 окуучу

Кызматы

ставкасы

штаттык саны

кызмат акысы

айыл жер

иш-и үчүн

кош-ча акы

 

  %

пед-к стаж

үчүн кш-ча акы

Бир айлык эмгек акы,

бардыгы

                                                                                                                               Жетекчи кызматтагылар

 

1

Мектептин директору

 

  6840

 

1

 

6840

 

1000

 

0,3

 

2052

 

                     9892

Усенов М.И

 

2

Окуу тарбия и-ри б-ча

 

  6156

 

0.5

 

3078

 

500

 

0,3

 

923,4

 

                     4501

Акматбекова В.А

 

3

Уюштуруу иш-и б-ча

 

  5814

 

0,25

 

1453,5

 

250

 

0,2

 

290,7

 

                     1994,2

Жумабаева Т.Б

 

4

Соц.педагог

 

  6600

 

0,25

 

1650

 

250

 

0,3

 

495

 

                     2395

Мусаева Г.Ш

 

Бардыгы:

25410

2

13021,50

2000,00

 

3761,10

                     18782,60

 

5

Ийрим иштери

 

  5400

 

0,25

 

1350

 

 

 

 

                      1350

Усенов М.И

 

6

Дене тарб б-ча ий. иш

 

  5400

 

0,25

 

1350

 

 

 

 

                      1350

Муратбек уулу М

                                                                                                                              Чарба кызматкерлер

 

 

ставкасы

Штаттык саны

Кызмат акысы

Зыяндуу шартта иш-и үчүн

 

   23%

Түнкү убакыт

Бир айлык эмгек акы

Эл.энер кош-ча акы

баардыгы

7

Китепканачы Элебесова Н

1000

1

1000

500

 

 

1500

200

1700

8

От жаккыч1-сез Шакен у А

3000

1

3000

 

 

 

3000

200

3200

9

Короо шып.Оморбекова Э

3240

0.5

1620

 

 

 

1620

200

1820

10

Тазалоочу Токтомбаева К

3000

1

3000

 

690

 

3690

200

3890

11

Ашпозчу Оморбекова Д

3000

0.5

1500

 

 

 

1500

200

1700

12

Кароолчу Муратбек у А

3000

1.3

3900

 

 

900

4800

200

5000

13

Кароолчу  Шакен у А

3000

1.3

3900

 

 

900

4800

200

5000

 

Бардыгы:

19240

6.6

17920

500

690

1800

20910

1400

22310

 

Жыйынтыгы:

55450

9.1

33641.5

2500

 

5561.1

42392.60

 

41092.60

 

 

 

                  Өрнөк орто мектебиндеги томолой жетимдердин тизмеси

 

              

Окуучунун аты жөнү

Жылы, айы,күнү

классы

Класс жетекчиси

Үй адреси

Кимдин көзөмөлүндө

1

Эсенаалы кызы Эркайым

2001.05.25

8б-класс

Акматбекова В.А

Турсунбай ата көчөсү 29

Бир тууган эжеси

Абдраева Мээрим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Өрнөк орто мектебиндеги жарым-жартылай жетимдердин тизмеси

 

              

Окуучунун аты жөнү

Жылы, айы,күнү

классы

Класс жетекчиси

Үй адреси

Кимдин көзөмөлүндө

1

 Жекшалиев Эрлан

23.04.1998

11-кл 

 Орунбаева М.

 Жекшаалы

 Атасы

2

 Кайымбек к. Алия

23.01.2000

10-кл

 Усубакунова А.

 Алмалуу

 Атасы

3

 Кубатбек к. Татына

 12.07.2000

 9-кл

 Шамбетова Г.

 Кызыл аскер

 Апасы 

4

 Сабыров Акбар

 09.06.2001

 8а-кл

 Абдрахманова А

 Жекшаалы

 Апасы

5

 Кыдырмаева Элзана

 30.10.2002

7-кл 

 Узакбаева В.

Жекшаалы 

 Апасы

6

 Нурбек к. Нуркыз

 15.11.2002

 7-кл

 Узакбаева В.

 Жекшаалы

 апасы

7

 Туратбек у. Бакдоолот

 25.12.2003

 5-кл

 Жумабаева Т.

 Керимбаев

 Эжеси

8

 Таалайбек к. Бегимай

 26.03.2004

 5-кл

 Жумабаева Т.

 Жекшаалы

 Апасы

9

 Кубанычбекова Эркайым

 10.07.2004

 4б-кл

 Курманалиева З.

 Кулманбек ата

 Апасы

10

 Турсунгазиев Бекжан

 05.01.2006

 3-кл

Исамадырова Г.

 Жекшаалы

 Атасы

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Өрнөк орто мектебиндеги соц.жетимдердин тизмеси

 

              

Окуучунун аты жөнү

Жылы, айы,күнү

классы

Класс жетекчиси

Үй адреси

Кимдин көзөмөлүндө

1

Жылдызбек уулу Анвар

 21.03.2001

8б-кл

Акматбекова В

Жумаева 4

атасынын

2

Нурдөөлөт уулу Төлөсүн

 13.05.2001

8б-кл

Акматбекова В

Жумаева  13

таятасынын

3

 Болот к. Жанара

 15.04.1998

 11-кл

 Орунбаева М

 Керимбаев 

 тайэнесинин

4

 Сабырбекова Алтынай

 14.05.1998

 11-кл

 Орунбаева М

 Керимбаев 14

 Таятасынын

5

 Сабырбек к. Бегимай

 19.08.2000

 10-кл

 Усубакунова А

 Керимбаев 14

 Таятасынын

6

 Турсунбек у. Элдияр

 13.07.2000

 9-кл

 Шамбетова Г

 Жолдошев

 Атасынын

7

Эшимбеков Токтосун 

 05.11.1997

 11-кл

 Орунбаева М

 Керимбаев

 Таятасынын

8

 Максат у. Алишер

 12.05.2003

 8а-кл

 Абдрахманова А

Жекшаалы 

 Атасынын

9

 Таштандиев Ибрай

 14.08.2004

 5-кл

 Жумабаева Т.

 Жумаева 4

 Атасынын

10

 Жакшылык у. Айдар

 18.03.2002

 7-кл

 Узакбаева В.

 Керимбаев

 Чон атасынын

11

 Турсунбек у. Темирлан

 15.05.2001

 7-кл

  Узакбаева В.

 Керимбаев 14

 Жездесинин

12

 Бекибаев Талгат

 26.05.2003

 6-кл

 Сатыбалдиева Г.

 Турсунбай

 Таятасы

13

 Омурбеков Торобек

 29.03.2005

 4-кл

 Жанабулова З.

 Жумаев

 Таятасы

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       2015/2016-окуу жылында Өрнөк орто мектебинде хиджаб кийген окуучу жок

 

 

                                   Мектеп директору:                                   Усенов М.И.

 

 

 

 

 

 

       2015/2016-окуу жылында Өрнөк орто мектебинде мектепке

                            тартылбаган окуучу жок

 

 

           Мектеп директору:                                   Усенов М.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнөк орто мектебиндеги мүмкүнчүлүгү чектелген (майып) балдардын тизмеси

 

              

Окуучунун аты жөнү

Жылы, айы,күнү

классы

Класс жетекчиси

Үй адреси

Диагнозу

1

Канат кызы Аземи

 

8а-класс

Абдрахманова А

Жаңы конуш

ДЦП

2

Самыйбеков Орхан

 

5-класс

Жумабаева Т

Кулманбек ата көчөсү

ДЦП

 

 

 

                                   Мектеп директору:                                   Усенов М.И.

 

 

 

 

 

 

 

        Өрнөк орто мектебиндеги ИДНдын көзөмөлүндөгү балдардын тизмеси

 

              

Окуучунун аты жөнү

Жылы, айы,күнү

классы

Класс жетекчиси

Үй адреси

себеби

1

Айбек уулу Акыл

 

5-класс

Жумабаева Т

Турсунбай ата

Ууру кылган

2

Кеңешов Расул

 

3-класс

Исамадырова Г

Керимбаев 39

Тартиби оор

3

Кубанычбек кызы Эркайым

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                  Мектеп директору:                                   Усенов М.И.

 

 

 

 

 

 

 

Comments