ТАРБИЯ ИШТЕРИ жана СОЦПЕДАГОГДУН ИШИ

Тарбиялык иштер

жылдык план 2016-2017-окуу жылы үчүн

Тарбия берүү. “Окуучуларды нравалык маданиятка,патриоттуулукка,кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү”

Тарбия иштеринин негизги багыттары: 1.Адеп-ахлактык тарбия, 2.Жарандык тарбия, 3 Мекенчилдикке тарбиялоо, 4. Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо,.5. Көп маданияттуулукка тарбиялоо. 6. Эстетикалык тарбиялоо. 7.Эмгекке тарбиялоо.8. Тарбиялоо процессинде педагогдун ролу. 9. Баланы,өспүрүмдү,кыз баланы,жаш адамды,жаштарды тарбиялоодо үй-бүлөнүн ролу.

1. Адеп-ахлактык тарбия

2. Жарандык тарбия

3. Мекенчилдикке тарбиялоо

4. Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо

5. Көп маданияттуулукка тарбиялоо

6. Эстетикалык тарбиялоо

7.Эмгекке тарбиялоо

8. Тарбиялоо процессинде педагогдун ролу

9. Баланы,өспүрүмдү,кыз баланы,жаш адамды тарбиялоодо үй-бүлөнүн ролу

Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу иш чаралары.

Кыздар менен иш алып баруу