Ачык сабак "Ысык-Көлдүн 7 акеси"

Дата публикации: Mar 18, 2016 4:53:57 PM

3-классында Мекен таануу сабагы боюнча

"Ысык-Көлдүн 7 акеси" темасында ачык сабак

өтүлдү. Сабакта балдар Көлдүн 7 акеси менен

тааныштыруу менен көл өрөөнүнө саякатка

алып чыгышты. Ошону менен бирге 7 санынын

мааниси, кыргыз элинде 7 санынын колдонулушу,

үрп-адаттар, кыргыз элинин маданияты жөнүндө

айтылып өттү.